4 Government Jobs Home
  
 
     Keywords  

JobSeeker
Email Address
Password
 
Register for our free jobmail alerts

 Featured Government Jobs
 No Featured Job Posted
Advertise Here Now
 Featured Government Companies
Employers Details
View the Recruiters Directory
government, public sector, council, jobs, careers, police, fire, public safety, engineering, finance, planning government, public sector, council, jobs, careers, police, fire, public safety, engineering, finance, planning
  Job Details  
Printer friendly   
Company : Swyddle
Job Title : Pensions Guidance Specialist (Welsh Speaker) | Arbenigwr Arweiniad (Pensiynau)
Job Category / Job Sector : Other
Job Reference : SwyddCitA0118
Job Description :
**This is an advert for a face to face Pensions Guidance Specialist where the requirement to speak fluently in Welsh is essential. Please scroll down for English**

Arbenigwr Arweiniad Pension Wise
Cyflog: £23,000 - £30,000
Lleoliad: De Cymru
Contract: Tymor penodol hyd at 31 Mawrth 2019 yw hwn (gyda?r potensial i?w ymestyn).

Swydd: Gweinyddwr Pensiwn, Ymgynghorydd Pensiwn, Technegydd Pensiwn, Ymgynghorydd Buddion i Weithwyr
Math o swydd: Rhan-amser,

Diben cyffredinol y swydd Arbenigwr Arweiniad:
Cyflenwi gwasanaeth arbenigol o ansawdd i gwsmeriaid sy?n gymwys am wasanaeth arweiniad pensiynau sydd ag amgylchiadau pensiwn cymhleth trwy ddarparu gwybodaeth ac arweiniad cywir, personol a pherthnasol ar eu dewisiadau pensiwn.
Prif ddyletswyddau?r swydd:

* Darparu gwybodaeth ac arweiniad wyneb yn wyneb ar faterion pensiwn ac ymddeoliad i aelodau?r cyhoedd, yn unol â gwasanaeth penodol Pension Wise.
* Helpu defnyddwyr i ddeall goblygiadau eu dewisiadau pensiwn yn llawn, gan ddefnyddio sgiliau priodol gan gynnwys sgiliau rhifiadol.
* Codi ymwybyddiaeth y defnyddwyr o sgamiau pensiwn a thwyll, er mwyn annog defnyddwyr i adrodd am unrhyw broblemau wrth yr awdurdodau perthnasol a nodi unrhyw sgamiau a thwyll posib drwy?r sianeli mewnol priodol.
* Ymateb yn rhagweithiol i alw defnyddwyr, gan weithio yn unol â?r safonau cyflwyno gwasanaethau cytûn.
* Darparu gwybodaeth ddilynol amserol a chywir sy?n ychwanegu gwerth at ddefnyddwyr ac sy?n glir ac yn hawdd ei deall.
* Cyfrannu at arferion gorau a rennir o fewn swyddfeydd unigol ac ar draws rhwydwaith lleol Cyngor ar Bopeth.
* Sicrhau bod pob gwaith yn cydymffurfio â safonau ansawdd Pension Wise, gan gynnwys cynnal arsylwadau cymheiriaid i gymheiriaid at ddibenion sicrhau ansawdd, lle bo?n berthnasol.
* Sicrhau bod yr holl wybodaeth reoli ofynnol yn cael ei chofnodi a?i hadrodd yn amserol.
* Hefyd, efallai y bydd gofyn i chi gynnal prosiectau achlysurol er mwyn gwella?r gwasanaeth a ddarparwn, mynychu cyfarfodydd neu weithdai a chefnogi gwaith hyrwyddo?r gwasanaeth, o fewn cwmpas y rôl.

Gofynion y swydd

* Dealltwriaeth o, ac ymrwymiad i, amcanion ac egwyddorion Cyngor ar Bopeth, lle mae amrywiaeth a chydraddoldeb yn sail i bopeth.
* Ymwybyddiaeth o?r ffaith fod cleientiaid Cyngor ar Bopeth wrth wraidd popeth a wnawn.
* Parodrwydd i deithio o fewn y DU (gan gynnwys aros dros nos weithiau) a gweithio oriau anghymdeithasol er mwyn bodloni amserlenni tynn.
* Gallu profedig i ddefnyddio pecynnau

Ceisiadau
Ewch i dudalen swyddi gwefan Swyddle am fanylion pellach a chyfarwyddiadau a dogfennau ceisio.
Cofiwch son am Swyddle wrth geisio

Gwybodaeth bwysig
Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cynnig amodol, yn dibynnu ar y canlynol:

* Safon Ddiogelwch Safonol ar gyfer Personél Llywodraeth EM (BPSS)
* Cwblhau a phasio arholiad a hyfforddiant achrededig yn llwyddiannus
* Geirdaon boddhaol
* Yn dibynnu ar ofynion y swydd: archwiliadau?r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Cynhelir cyfweliadau ym mis Chwefror/Mawrth : i?w gadarnhau.
Rhaid i ymgeiswyr allu fynychu ein rhaglen ymsefydlu 3 wythnos a fydd yn cychwyn ym mis Mawrth a mis Ebrill. Bydd tua 6 diwrnod o hyn yn cynnwys aros dros nos yn Llundain.

---------------------------------
Job: Guidance Specialist
Salary: £22,000 - £30,000
Location Description: South Wales
Job Role: Pension Wise Guidance Specialist
Hours: Part Time
Contract Type: Fixed term until 31 March 2019 (with the potential for extension).

Overall purpose of the role:
To deliver a specialist quality service to customers eligible for the pensions guidance service who have complex pension scenarios by supplying accurate, personalised, relevant information and guidance on their pensions options and choices.
The following are the main duties of the role:

* Provide face to face pension and retirement information and guidance to members of the public, in line with the defined Pension Wise service.
* To help consumers to understand the full implications of their pension choices using appropriate skills, including numerical.
* To raise consumer awareness of pension scams and fraudulent activity, to encourage consumers to report any issues to the relevant authorities and to report potential scams and fraudulent activity through appropriate internal channels.
* Respond proactively to consumer demand, working to agreed service delivery standards.
* Provide timely and accurate follow up information that adds value to the consumer and is clear and easy to understand.
* Contribute towards shared best practice within the individual bureau and across the local Citizens Advice (LCA) network.
* Ensure that all work conforms to the Pension Wise quality standards, including undertaking peer to peer observations for quality assurance purposes, where applicable.
* Ensure that all required management information is both captured and reported on a timely basis.
* In addition, you may be required to carry out ad hoc projects to improve the service we provide, attend meetings or workshops and support promotional activity for the service, within the scope of the role.

Requirements for role

* Understanding of, and commitment to, the aims and principles of the Citizens Advice in which equality and diversity is embedded throughout.
* Awareness that Citizens Advice clients are at the heart of everything we do.
* Willingness to travel within the UK (including occasional overnights) and to work unsocial hours occasionally to meet tight timescales.
* Proven ability to use IT packages

Important information
Successful applicants are made a conditional offer subject to:

* HM Government Baseline Personnel Security Standard (BPSS)
* Successful completion and passing of accreditation training and exam
* Satisfactory references
* Depending on role requirements: DBS checks

Applications
Please visit the jobs page on Swyddle?s website for further details and application documents and instructions.
Remember to mention Swyddle when applying

Interviews to be held in February/March TBC.
Applicants must be able to attend our 3 week induction programme which will start in March and April. Approx 6 days of these days are going to involve overnight stay in London.


Skills (Years Experience) :
Language Requirements :
Employment Type :
  • Contract
Salary/Rate : From: 23000  To: 30000 per year
 
Other Information
 
Min. Qualifications : Unspecified
Min. Experience (Years) : Unspecified
Job Location : South Wales - UK
Post Date : 10 Feb 2018
 
 
Note: Only Registered Jobseekers Can Apply For This Job.   Please click here to register
 
Cover letter :

IMPORTANT:
Clicking on "Apply Online Now" will IMMEDIATELY
send your application to the Employer, so DO NOT press
the "Apply Online Now" button until you are ready.

Warning: There is no need to provide bank account
details or payments to any recruiter when applying for this job.
If these details are requested, please report this job to us.
... Email Address
... Password

I declare I am legally eligible to work in the following country: UK   
Yes       No  

 
 
Email this Job to a friend Bookmark Job  4 Government Jobs
[ Home ]   [ About Us ]   [ Contact Us ]   [ Terms & Conditions ]   [ Privacy Policy ]   [ FAQ ]   [ Clients ]   [ Quick Job Links ]  [ Site Map ]
Copyright © UK Civil Engineering Limited
Registered Company No. 03899882
Our Network of Job Boards
4 Accountancy Jobs  4 Construction Jobs  4 Defence Jobs  4 Executive Jobs  4 Finance Jobs  4 Government Jobs  4 Graduate Jobs  4 Healthcare Jobs  4 HR Jobs 
4 IT Jobs  4 Legal Jobs  4 Leisure Jobs  4 Marketing Jobs  4 Medical Jobs  4 Nursing Jobs  4 Rail Jobs  4 Recruitment Jobs  4 Sales Jobs  4 Science Jobs 
4 Secretarial Jobs  4 Teaching Jobs  4 UK Jobs  4 USA Jobs  4 Engineers  UK Civil Engineering 
Post Government Jobs For Free