4 Government Jobs Home
  
 
     Keywords  

JobSeeker
Email Address
Password
 
Register for our free jobmail alerts

 Featured Government Jobs
 No Featured Job Posted
Advertise Here Now
 Featured Government Companies
Employers Details
View the Recruiters Directory
government, public sector, council, jobs, careers, police, fire, public safety, engineering, finance, planning government, public sector, council, jobs, careers, police, fire, public safety, engineering, finance, planning
  Job Details  
Printer friendly   
Company : Swyddle
Job Title : Education Development Officer - Swyddog Datblygu Addysg
Job Category / Job Sector : Education / Academic
Job Reference : EDOSH1
Job Description :
Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Addysg
Contract: Parhaol
Cyflog: £23,000 y flwyddyn
Lleoliad: Abertawe
Oriau: 35 awr

***The ability to communicate fluently in Welsh is essential for this post. Scroll down for English***

Crynodeb/Diben y Swydd
I gynorthwyo a pharhau i ddatblygu gwasanaeth addysg cenedlaethol Shelter Cymru ar gyfer ysgolion a sefydliadau eraill mewn perthynas â phobl ifanc a gadael cartref. I ddatblygu, cynnal a hyrwyddo adnoddau a darparu cefnogaeth i sefydliadau sy'n dymuno sefydlu mentrau addysgol. I annog pobl ifanc gymryd rhan er mwyn hyrwydd'r agenda gadael cartref ac i ymgyrchu ar gyfer ei gynnwys o fewn strategaethau a fframweithiau, yn lleol a chenedlaethol.
Gwybodaeth, Sgiliau a Phrofiad
Hanfodol

* Profiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc mewn cyd-destun gwaith ieuenctid, digartrefedd ieuenctid neu addysgol.
* Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar a'r gallu i gyfathrebu yn effeithiol mewn sefyllfaoedd un wrth un ac i gynulleidfaoedd mwy.
* Sgiliau cyfathrebu amlwg yn cynnwys ysgrifennu a siarad yn y Gymraeg a'r Saesneg.
* Profiad defnyddio technoleg gwybodaeth yn cynnwys dealltwriaeth o ddefnydd gwefan ac ymgysylltu drwy wefan. ymwneud drwy wefannau.
* Tystiolaeth o ganlyniadau wrth gynllunio prosiectau, gosod a chyflawni targedau ac adolygu gwaith a gwneud argymhellion i'r dyfodol.
* Gwybodaeth da o addysg yng Nghymru, yn cynnwys y Cwricwlwm Cenedlaethol.
* Profiad perthnasol wrth oruchwilio staff a/neu wirfoddolwyr
* Cynllunio a threfnu nifer o weithgareddau, rhai a fydd yn barhaus, sy'n gofyn am fformiwleiddio neu addasu cynlluniau.
* Y gallu i siarad Cymraeg yn rhugl.
* Deall ac yn ymrwymedig ti amcanion a gwerthoedd Cynllun Amrywiaeth a Iaith Gymraeg Shelter Cymru.
* Yn gweithio'n hyblyg sy'n cynnwys teithio i leoliadau eraill ac mewn effeithlonrwydd amser derbyniol, gan weithio tu allan i oriau swyddfa arferol.

Amodau Eraill

* Gwyliau blynyddol 29 diwrnod a hefyd 2 ddiwrnod consesiwn ar y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
* Mae Shelter Cymru yn gweithredu cynllun pensiwn cyfrannol. Bydd Shelter Cymru yn cyfrannu swm sy'n cyfateb i 4% o gyflog gros pan fydd yr aelod staff yn cyfrannu 4%.

Am fanylion pellach ac i geisio, cysylltwch â Swyddle ar 029 2030 2182 neu shelter@swyddle.cymru
Bydd angen cwblhau ffurflen gais a?i ddanfon atom erbyn canol nos 1 Chwefror 2018. Cynhelir cyfweliadau ar 13 Chwefror 2018.
Job Title: Education Development Officer
Contract: Permanent
Salary: £23,000 per annum
Location: Swansea
Hours: 35 hours
Job summary/purpose
To support and continue to develop Shelter Cymru?s national education service for schools and other organisations in relation to young people and leaving home. To develop, maintain and promote resources and provide support to organisations wishing to establish education initiatives. To involve young people in promoting the leaving home education agenda and to campaign for its inclusion within relevant strategies and frameworks, locally and nationally.
Knowledge, Skills and Experience
Essential

* Experience of working with children and young people in a youth work, youth homelessness, or educational context.
* Excellent verbal communication skills and the ability to communicate effectively in both one to one situations and to larger audiences.
* Demonstrable communication skills including writing and speaking in Welsh and English.
* Experience in the use of information technology including an understanding of website engagement and usage
* Proven track record of planning projects, setting and achieving targets and reviewing work and making recommendations for the future.
* Good knowledge of education in Wales, including the National Curriculum.
* Relevant experience in the supervising of staff and or volunteers.
* Plans and organises a broad number of activities, some of which are ongoing, which require the formulation or adjustment of plans.
* Able to speak Welsh fluently.
* Understands and commits to the aims and principles of Shelter Cymru?s Diversity and Welsh Language Scheme.
* Works flexibly which will include travelling to other locations in an acceptably time-efficient manner, and on occasion, working outside usual office hours.

Other Conditions

* Annual leave of 29 days plus 2 concessionary days at Christmas and New Year (excluding statutory and national holidays).
* Shelter Cymru operates a contributory pension scheme. Shelter Cymru will contribute an amount equivalent to 4% of gross salary upon 4% from the member of staff, into our Group Stakeholder pension scheme.

For more information or to apply, contact Swyddle on 029 2030 2182 or shelter@swyddle.cymru
Application forms will need to be submitted by 01 February 2018. Interview will be held on 13 February 2018.

Skills (Years Experience) : Welsh Language, Teaching, NVQ Assessor
Language Requirements :
Employment Type :
  • Permanent
Salary/Rate : From: 23000  To: 23000 per year
 
Other Information
 
Min. Qualifications : Unspecified
Min. Experience (Years) : Unspecified
Job Location : - UK
Post Date : 11 Jan 2018
 
 
Note: Only Registered Jobseekers Can Apply For This Job.   Please click here to register
 
Cover letter :

IMPORTANT:
Clicking on "Apply Online Now" will IMMEDIATELY
send your application to the Employer, so DO NOT press
the "Apply Online Now" button until you are ready.

Warning: There is no need to provide bank account
details or payments to any recruiter when applying for this job.
If these details are requested, please report this job to us.
... Email Address
... Password

I declare I am legally eligible to work in the following country: UK   
Yes       No  

 
 
Email this Job to a friend Bookmark Job  4 Government Jobs
[ Home ]   [ About Us ]   [ Contact Us ]   [ Terms & Conditions ]   [ Privacy Policy ]   [ FAQ ]   [ Clients ]   [ Quick Job Links ]  [ Site Map ]
Copyright © UK Civil Engineering Limited
Registered Company No. 03899882
Our Network of Job Boards
4 Accountancy Jobs  4 Construction Jobs  4 Defence Jobs  4 Executive Jobs  4 Finance Jobs  4 Government Jobs  4 Graduate Jobs  4 Healthcare Jobs  4 HR Jobs 
4 IT Jobs  4 Legal Jobs  4 Leisure Jobs  4 Marketing Jobs  4 Medical Jobs  4 Nursing Jobs  4 Rail Jobs  4 Recruitment Jobs  4 Sales Jobs  4 Science Jobs 
4 Secretarial Jobs  4 Teaching Jobs  4 UK Jobs  4 USA Jobs  4 Engineers  UK Civil Engineering 
Post Government Jobs For Free